Política de Privacidade

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumprimento do Regulamento (UE) 2016/679, do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016 (en diante RGPD), a Federacion Galega de Kickboxing (en diante a Federacion) pon de manifesto a presente Política respecto do tratamento e protección de datos persoais.

Datos do responsable do tratamento.

Federacion Galega de Kickboxing Inscrita no Rexistro de Entidades Deportivas de Galicia co Nº F-12182
NIF: G27464221
Domicilio social: C/Rúa Nicolás Tenorio, 32 – baixo 32550 – Viana do Bolo (Ourense).
E-mail: secretaria@kickboxing.gal
Datos de contacto do Delegado de Protección de datos: secretaria@kickboxing.gal

Ámbito de aplicación.
A presente Política resultará de aplicación:
– A aquelas persoas que visiten a páxina web da Federación, www.fgkickboxing.com .
– A aqueles que voluntariamente se comuniquen coa Federación a través de correo electrónico, chat ou que cumprimenten calquera dos formularios de recollida de datos publicados na páxina web da Federación.
– A aqueles que soliciten información sobre os produtos e servizos da Federación ou que soliciten participar nalgunha das accións comerciais da Federación. A quen formalice unha relación contractual coa Federación mediante a contratación dos seus produtos e servizos.
– A quen utilice calquera outro servizo presente no sitio web que implique a comunicación de datos á Federación ou o acceso a datos pola Federación para a prestación dos seus servizos.
– A calquera outros que, directa ou indirectamente, desen o seu consentimento expreso para que os seus datos sexan tratados por parte da Federación para calquera das finalidades recollidas na presente Política.

A utilización dos produtos e servizos da Federación require a aceptación expresa desta Política.

A Federación advirte que, salvo a existencia dunha representación legalmente constituída, ningún usuario e/ou cliente pode utilizar a identidade doutra persoa e comunicar os seus datos persoais, polo que os datos que facilite á Federación deben ser datos persoais, correspondentes á súa propia identidade, adecuados, pertinentes, actuais, exactos e verdadeiros.

Neste sentido, o usuario e/ou cliente será o único responsable fronte a calquera dano directo ou indirecto que cause a terceiros ou á Federación polo uso de datos doutra persoa ou dos seus propios datos cando sexan falsos, erróneos, non actuais, inadecuados ou non pertinentes. Igualmente, o usuario e/ou cliente que comunique os datos persoais dun terceiro será responsable de solicitar a autorización correspondente do propio interesado, así como das súas consecuencias en caso contrario.

Do mesmo xeito, o usuario e/ou cliente que comunique datos persoais á Federación declara ser maior de idade, de conformidade co disposto na lexislación española, absténdose en caso contrario de facilitar datos á Federación. Calquera dato facilitado sobre un menor de idade requirirá do consentimento ou autorización previa dos seus pais, titores ou representantes legais, os cales serán considerados responsables dos datos facilitados polos menores ao seu cargo.

Esta Política será de aplicación subsidiaria respecto daqueloutras condicións que sobre protección de datos persoais establézanse con carácter especial e sexan comunicadas, sen carácter limitativo, a través dos formularios de rexistro, contratos e/ou condicións dos servizos particulares, sendo por tanto esta Política complementaria das mencionadas naquilo non previsto expresamente nas mesmas.

Finalidades da recollida e tratamento de datos persoais.

A Federación, na súa condición de responsable do tratamento, informa os usuarios da existencia de varios tratamentos e ficheiros nos que se recollen e almacenan os datos persoais comunicados á Federación.

As finalidades de dicha recollida e tratamento de datos persoais son as seguintes:

En relación ás “ cookies” que a Federación utiliza na navegación a través das súas páxinas web (http://www.fgkickboxing.com/), almacénanse no equipo terminal do usuario (computador ou dispositivo móbil) e recompilan información ao visitar ditas páxinas web, coa finalidade de mellorar a usabilidade das mesmas, coñecer os hábitos ou necesidades de navegación dos usuarios para poder adaptarse aos eles, así como obter información con fins estatísticos. No caso daqueles usuarios que xa sexan clientes da Federación, a información solicitada coas cookies servirá tamén para a súa identificación ao acceder ás distintas ferramentas que a Federación pon á súa disposición para a xestión dos servizos. En calquera caso, os usuarios poden configurar o seu navegador, de maneira que se deshabilite ou bloquee a recepción de todas ou algunhas das cookies.

O feito de non desexar recibir estas cookies, non constitúe un impedimento para poder acceder á información dos sitios web da Federación aínda que o uso dalgúns servizos poderá ser limitado. Se unha vez outorgado o consentimento para a recepción de cookies, desexásese retirar este, deberanse eliminar aquelas almacenadas no equipo do usuario, a través das opcións dos diferentes navegadores.

Toda a información sobre as cookies utilizadas pola Federación, atópase publicada na súa Política de Cookies, dispoñible para a súa consulta nesta ligazón. No caso do envío dun correo electrónico á Federación ou dunha comunicación de datos persoais a través de calquera outro medio, como pode ser un formulario de contacto, a finalidade da recollida e tratamento dos devanditos datos por parte da Federación é a atención das consultas e solicitudes de información que se expoñan sobre os produtos e servizos da Federación.

No caso do envío dun correo electrónico á Federación relacionado coas súas ofertas de emprego, devanditos datos serán tratados para participar nos procedementos de selección de persoal.

No caso de formularios da Federación que os interesados cumprimenten para participar nalgunha das accións comerciais da Federación, a finalidade será a de posibilitar a devandita participación, así como o envío de comunicacións comerciais e publicitarias sobre os servizos da Federación, salvo que o interesado manifeste expresamente a súa oposición no mesmo momento da recollida dos seus datos. Non obstante o anterior, o interesado poderá modificar a súa decisión en calquera momento, tantas veces como o desexe, a través dos medios facilitados pola Federación para tal fin.

Na contratación dos servizos ofrecidos pola Federación, recolleranse unicamente aqueles datos persoais que fosen necesarios para establecer a relación contractual e posibilitar a prestación dos servizos e remuneración dos mesmos por parte dos clientes, sendo devanditos datos recolleitos e tratados coas seguintes finalidades. A finalidade principal consistirá no mantemento da relación contractual que se estableza co cliente, de conformidade coa natureza e características dos servizos contratados, contactando a Federación co cliente a través da dirección de e-mail, teléfono ou outros medios indicados por este último.

Para o envío de documentación e información relacionada cos servizos contratados, así como para o envío de comunicacións comerciais e publicitarias sobre os mesmos ou outros similares por parte da Federación, a través de correo postal, e-mail, teléfono, SMS ou outros medios indicados polo cliente, salvo que este manifeste expresamente a súa oposición no mesmo momento da contratación. Independentemente de se o cliente elixise recibir ou non información comercial da Federación, o cliente poderá modificar a súa decisión en calquera momento, tantas veces como o desexe, a través do apartado específico dispoñible para iso na súa Área de Cliente.

Para o mantemento de rexistros históricos das relacións comerciais durante os prazos legalmente establecidos.

Naqueles casos en que a Federación deba acceder e/ou tratar datos persoais respecto dos cales o cliente tivese a condición de responsable ou encargado do tratamento, a Federación tratará devanditos datos en calidade de encargado do tratamento conforme ao previsto no artigo 28 do RGPD e de acordo ao indicado no apartado denominado “a Federación como encargado do tratamento”, incluído nesta Política.
En cumprimento do disposto na Lei 25/2007, do 18 de outubro, de conservación de datos relativos ás comunicacións electrónicas e ás redes públicas de comunicacións, a Federación informa o usuario que se procederá a reter e conservar determinados datos de tráfico xerados durante o desenvolvemento das comunicacións, así como no seu caso, a comunicar os devanditos datos aos órganos competentes sempre que concorran as circunstancias legais previstas na devandita Lei.

Para todas aqueloutras finalidades, que de forma expresa aparezan recollidas nas Condicións Específicas que sexan de aplicación ao produto ou servizo correspondente contratado polo cliente e aceptadas expresamente por leste.

Prazo de conservación dos datos persoais a Federación conservará os datos persoais durante o tempo estritamente necesario para o cumprimento das finalidades anteriormente detalladas. a Federación poderá manter debidamente bloqueados devanditos datos durante o período no que se puidesen derivar responsabilidades da súa relación co cliente.

No caso dos datos obxecto de conservación con motivo da a Lei 25/2007, do 18 de outubro, de conservación de datos relativos ás comunicacións electrónicas e ás redes públicas de comunicacións, o período de conservación dos mesmos será o detallado en @dicha normativa.

Destinatarios dos datos persoais.

Os destinatarios dos datos persoais recollidos pola Federación serán os seguintes:Destinatarios dos datos persoais. Os destinatarios dos datos persoais recollidos pola Federación serán os seguintes:Os propios empregados da Federación no cumprimento das súas funcións.

Os provedores da Federación que interveñan na prestación dos servizos, no caso de que iso fose necesario para a prestación dos mesmos.As compañías integrantes do Grupo de Sociedades do que a Federación forma parte, entendido este en o sentido do artigo 42 do Código de Comercio, cuxa actividade sexa a comercialización de servizos de natureza idéntica ou análoga ofrecidos pola Federación, tales como servizos de presenza na internet, Aloxamento xestionado, Cloud computing ou solucións avanzadas de infraestrutura tecnolóxica.

Os órganos xudiciais ou administrativos, así como as Forzas e Corpos de Seguridade do Estado, no caso que a Federación fose requirido conforme á lexislación vixente para proporcionar información relacionada cos seus clientes e os seus servizos. Calquera outros que debido á natureza do servizo deban acceder aos datos facilitados co mesmo, tal e como se detalla nas Condicións Específicas que sexan de aplicación ao produto ou servizo correspondente contratado polo cliente e aceptadas expresamente por leste.Dereitos dos usuarios e exercicio dos mesmos, os usuarios poderán exercitar en calquera momento os seguintes dereitos recoñecidos polo  RGPD: 

Dereito de acceso.

Os usuarios teñen dereito a obter da Federación información acerca de se se están tratando datos persoais que lle  conciernan, a acceder aos mesmos e a obter información sobre o tratamento realizado. Dereito a obter unha copia dos seus datos persoais.

Dereito de rectificación.

Os usuarios teñen dereito a que a Federación rectifique os seus datos persoais no caso de que fosen inexactos ou incompletos.

Dereito de supresión.

Os usuarios teñen dereito a que se proceda á supresión dos datos cando estes xa non resulten necesarios para a finalidade para a que foron proporcionadas ou cando concorran o resto de circunstancias legalmente previstas.

Dereito de limitación do tratamento.

Os usuarios teñen dereito a solicitar unha limitación no tratamento dos seus datos persoais, de forma que non se apliquen aos mesmos as operacións de tratamento que deban corresponder en cada caso, naqueles supostos previstos no  art. 18 do  RGPD.

Dereito á  portabilidad.

Os usuarios teñen dereito a recibir os datos persoais que lle  incumban nun formato estruturado, a condición de que devanditos datos  incumban exclusivamente ao usuario e fosen facilitados por este. 

Os usuarios poderán exercitar devanditos dereitos das seguintes formas:

Tanto se son clientes da Federación coma se non o son, os usuarios poderán exercer os seus dereitos co envío dunha comunicación por e-mail á dirección secretaria@kickboxing.gal ou mediante o envío dunha petición acompañada do seu D. N.I. ou documento válido en dereito que acredite a súa identidade, dirixida á Federación, especificando o dereito que desexan exercer.

Nos casos de solicitudes manifestamente infundadas ou excesivas polo seu carácter repetitivo, a Federación resérvase o dereito de cobrar un canon polos custos administrativos que se deriven ou o dereito de negarse a actuar respecto das mesmas, conforme ao establecido no  art. 12.5  RGPD. 

Autoridade de control.

Os usuarios e/ou clientes poderán dirixirse á autoridade de control local que corresponda se considera que o tratamento realizado respecto dos seus datos persoais non foi realizado conforme á lexislación vixente.

A autoridade de control de protección de datos en España é a Axencia Española de Protección de Datos, cuxos datos de contacto atópanse dispoñibles na súa páxina web, en concreto en http://www.agpd.es/portalwebagpd/canaldelciudadano/contacteciudadano/index- ides- idphp. php. 

Transferencias internacionais de datos.

Naqueles produtos e servizos da Federación nos que se requira a realización de transferencias internacionais para posibilitar a prestación dos mesmos, dita circunstancia será recollida nas Condicións Específicas que sexan de aplicación ao produto ou servizo correspondente contratado polo cliente e aceptadas expresamente por este de forma previa ás mesmas. 

A Federación como encargado do tratamento.

Conforme ao artigo 28  RGPD e  concordantes, a Federación tratará os datos persoais respecto a os cales o cliente ostentase a condición de responsable ou encargado do tratamento, cando iso resulte necesario para a adecuada prestación dos servizos contratados. No devandito caso, a Federación actuará como encargado do tratamento, 

Conforme aos termos que a continuación se indican: 

A Federación unicamente tratará os datos conforme ás instrucións do cliente responsable ou encargado do tratamento, non utilizándoos para un fin distinto ao que figura na presente Política de protección de datos e/ou nas condicións contractuais que sexan de aplicación.

Cumprida a prestación dos servizos que motiven o tratamento dos datos persoais, estes serán destruídos, do mesmo xeito que calquera soporte ou documentos nos que conste algún dato de carácter persoal ou calquera tipo de información que se xerou durante, para e/ou pola prestación dos servizos obxecto das correspondentes Condicións. Non obstante o anterior, a Federación poderá manter debidamente bloqueados os citados datos durante o período no cal se poidan derivar responsabilidades da súa relación co cliente.

No caso de que a Federación destine os datos a outra finalidade ou os comunique ou utilice incumprindo a presente Política de protección de datos e/ou as correspondentes Condicións do servizo, será considerado tamén responsable do tratamento.

A Federación obrígase, de conformidade co artigo 28 do  RGPD, a manter o debido segredo profesional respecto dos datos persoais aos que deba acceder e/ou tratar co fin de cumprir en cada caso co obxecto das Condicións do servizo que lle sexan de aplicación, tanto durante como despois da terminación dos mesmos, comprometéndose a utilizar a devandita información unicamente para a finalidade prevista en cada caso e a esixir o mesmo nivel de compromiso a calquera persoa que dentro da súa organización participe en calquera fase do tratamento dos datos persoais responsabilidade do cliente.

De acordo co establecido no  RGPD serán de aplicación as seguintes regras en relación coa forma e modalidades de acceso aos datos para a prestación dos servizos:

1. No caso de que a Federación deba acceder aos recursos de tratamento sitos nas instalacións do cliente, este será responsable de establecer e implementar a política e medidas de seguridade, así como de comunicar as mesmas á Federación, quen se compromete a respectalas e a esixir o seu cumprimento ás persoas da súa organización que participen na prestación dos servizos. 

2. Cando a Federación acceda vía remota aos recursos de tratamento de datos responsabilidade do cliente, este deberá establecer e implementar a política e medidas de seguridade nos seus sistemas de tratamento remotos, sendo a Federación responsable de establecer e implementar a política e medidas de seguridade nos seus propios sistemas locais. 

3. Cando o servizo fose prestado pola Federación nas súas propios locais, a Federación recollerá no seu Rexistro de actividades as circunstancias relativas ao tratamento de datos nos termos esixidos polo  RGPD, incluíndo as medidas de seguridade correspondentes ao devandito tratamento. 

– O acceso e/ou tratamento aos datos pola Federación, sen prexuízo das disposicións legais ou regulamentarias específicas vixentes que puidesen resultar de aplicación en cada caso ou as que por propia iniciativa adopte a Federación, estará sometido ás medidas de seguridade necesarias para:

– Garantir a confidencialidade, integridade, dispoñibilidade e  resiliencia permanentes dos sistemas e servizos de tratamento.

– Restaurar a dispoñibilidade e o acceso aos datos persoais de forma rápida, en caso de incidente físico ou técnico.

– Verificar, avaliar e valorar, de forma regular, a eficacia das medidas técnicas e organizativas implantadas para garantir a seguridade do tratamento.

–  Seudonimizar e cifrar os datos persoais, no seu caso.

O cliente autoriza á Federación, na súa calidade de encargado do tratamento, a subcontratar con terceiros, en nome e por conta do cliente, os servizos de almacenamento, custodia das copias de respaldo de datos e seguridade, e aqueles que fosen necesarios para posibilitar a prestación dos servizos contratados, respectando en todo caso as obrigacións impostas polo  RGPD e a súa normativa de desenvolvemento. En calquera momento, o cliente poderá dirixirse á Federación para coñecer a identidade das entidades subcontratadas para a prestación dos servizos indicados, as cales actuarán de conformidade cos termos previstos neste documento e previa formalización coa Federación dun contrato de tratamento de datos conforme ao  art. 28.4 do  RGPD.

O cliente autoriza á Federación para realizar as accións que se indican a continuación, sempre que sexan necesarias para a execución da prestación dos servizos. Dita autorización queda limitada á/ s actuación/é necesaria/ s para a prestación de cada servizo e cunha duración máxima vinculada á vixencia das Condicións contractuais aplicables:

– A levar a cabo o tratamento dos datos persoais en dispositivos portátiles unicamente polos usuarios ou perfís de usuarios asignados á prestación dos servizos.

– A levar a cabo o tratamento fóra dos locais do cliente ou da Federación, unicamente polos usuarios ou perfís de usuarios asignados á prestación dos servizos.
– A entrada e saída dos soportes e documentos que conteñan datos persoais, incluídos os comprendidos e/ou anejos a un correo electrónico, fóra dos locais baixo o control do cliente responsable do tratamento.
– A execución dos procedementos de recuperación de datos que a Federación se vexa na obrigación de realizar.
A Federación non se fai responsable do incumprimento das obrigacións derivadas do RGPD ou da normativa correspondente en materia de protección de datos por parte do usuario e/ou cliente no que á súa actividade correspóndalle e que se atope relacionado coa execución do contrato ou relacións comerciais que lle unan á Federación. Cada parte deberá facer fronte á responsabilidade que se derive do seu propio incumprimento das obrigacións contractuais e da propia normativa.

 

¿Queres formar parte da Federación?

Sede Social

C/ Rúa Nicolás Tenorio, 32 – bajo

32550 – Viana Do Bolo (Ourense).

Teléfono

988 225 302

Correo Electrónico

secretaria@kickboxing.gal

X